WOS

21.072019
21.072019
21.072019
20.072019

ZAD. 1 Podkreśl poprawną odpowiedź. Zbiorowość tworzą: a. mieszkańcy dzielnicy b. pasażerowie autobusu c. obywatele polscy d. członkowie parafii rzymskokatolickiej ZAD. 2 Wskaż stwierdzenia, ktore odnoszą się do pojęcia "narodowość", oraz te, które odnoszą się do pojęcia "obywatelstwo". Wpisz "narodowość" lub "obywatelstwo" we właściwym miejscu. A. Przynależność stała, związana z pochodzeniem przodka. ......................................................................................... B. Przynależność uzyskiwana zgodnie z prawem krwi lub prawem ziemi. ............................................................................................ C. Przynależność zmieniana wraz z przesunięciem graanic państwowych i zmianą miejsca zamieszkania. ............................................................................................. D. Przynależność uzyskiwana przez naturalizację. .............................................................................................. E. Przynależność oparta w dużej mierze na świadomości i odczuciu człowieka. ................................................................................................. ZAD.3 Przyporządkuj opisy do właściwej nazwy struktury społecznej. a. Struktura klasowa b. Struktura warstwowa c. Struktura zawodowa 1 Zróżnicowanie społeczeństwa ze względu na wykonywana profesję. O prestiżu może świadczyć wysokość zarobków, choc nie jest to regułą. Obecnie można zaobserwować szybkie tempo przemian struktur społecznych, pojawiaja się nowe grupy, a zanikaja stare. 2 3 Podział społeczeństwa na grupy o porównywalnym poziomie i stylu życia oraz wykształceniu. Ważnym kryterium jest też możliwość wpływania na władzę i prestiż danej osoby. 4 Zróżnicowanie społeczeństwa ze względu na wiek (produkcyjny i poprodukcyjny), płeć (ilość kobiet i mężczyzn) i miejsce zamieszkania (miasto i wieś). 5 Wyznacznikiem pozycji w hierarchii społecznej jest zamożność, wykształcenie, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko i styl życia. a)...............b)........................c)...................... ZAD.4 Przyporządkuj opisy do właściwej nazwy sposobu rozwiązywania konfliktów społecznych. a)arbitraż b)mediacje c)negocjacje 1 Dobrowolny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności pośrednika -osoby neutralnej i bezstronnej,która ma pomóc stronom (dwóm lub więcej) w osiągnięciu porozumienia. 2 Zaangażowanie organów państwowych w rozwiązywaniu konfliktów, gdy wszelkieinne sposoby zawiodły lub nie przyniosły rozstrzygnięcia zadawalającego dla wszystkich stron konfliktu. 3 Proces komunikowania się, ktorego celem jest osiągnięcie porozumienia,gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. To próba wypracowania takiego rozwiązania, ktore satysfakcjonowałoby obie skonfliktowane strony. 4 Sytuację konfliktową rozwiązuje trzecia strona – ekspert w danej dziedzinie,osoba bezstronna i niezależna, która narzuca rozwiązanie skłóconym stronom poza ich udziałem. a)............b).................c)............... ZAD.5 Podaj trzy agumenty za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w Polsce oraz trzy argumenty przeciw takiemu rozwiązaniu. Argumenty za Argumenty przeciw ZAD.6 Na podstawie cytatu wymień jedna różnicę i jedno podobieństwo między patriotyzmem a nacjonalizmem. "Patriotyzm jest wtedy, gdy na pierwszym miejscu jest miłość do własnego narodu; nacjonalizm wtedy, gdy na pierwszym miejscu jest nienawiść do innych narodów niż własny." Charles de Gaulle Różnica ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Podobieństwo ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

kalinka1994 WOS 1 1
19.072019

Co to jest promocja powiatu?

bartek09101997 WOS 2 1