Przedsiębiorczość

17.112019

Proszę o pomoc ... 2 Uzupełnij zdania wyrazami znajdującymi się poniżej. polityczne i prawne, prawną, przetrwanie na rynku, handlowe, usługowe, społeczno-kulturowe, konkurenci, ekono-miczne, dostawcy, klienci, zarobkowych, naturalne, ekonomiczną, lokalny rynek pracy, działalność gospodarczą, pośred-nicy, technologiczne, organizacyjną, produkcyjne, władze lokalne, demograficzne, zysku Czynnikami warunkującymi działalność przedsiębiorstwa jest otoczenie bliższe: .........................................., .........................................., .........................................., .........................................., .......................................... i .......................................... oraz dalsze: .........................................., .........................................., .........................................., .........................................., oraz .......................................... .Przedsiębiorstwo jest niezależną jednostką prowadzącą .......................................... w celach .......................................... i na własny rachunek. Posiada odrębność .........................................., .......................................... i .......................................... . Dzięki tym cechom przed-siębiorstwo może dążyć do osiągnięcia jak największego .........................................., co jest głównym celem jego funkcjonowa-nia. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje przedsiębiorstw: .........................................., ............................................. i ..........................................